Functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

De rol van de functionaris voor de gegevensbescherming wordt vastgelegd in de wet tot oprichting van het informatieveiligheidscomité en tot wijziging van diverse wetten betreffende de uitvoering van verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van richtlijn 95/46/EG en wijziging van de wet van 15 januari 1990 houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid - artikel 24 en 25.

Aanwijzing

Zoals vermeld in de wet oprichting Kruispuntbank artikel 4 §5 dient iedere instelling van sociale zekerheid een functionaris voor gegevensbescherming aan te wijzen en zijn identiteit mee te delen aan de Kruispuntbank. De DPO’s binnen een secundair netwerk van de sociale zekerheid dienen hun identiteit ook mee te delen aan de beheersinstelling.

Met een formulier kan de melding bij KSZ gebeuren (dit ontslaat de instelling niet van de verantwoordelijkheid om de identiteit van de functionaris mee te delen aan de Gegevensbeschermingsautoriteit). 

Formulier in NL / Formulier in German

Zend het formulier digitaal via de knop “Submit Form” of zend het formulier naar security@ksz-bcss.fgov.be.