Wat zijn de projecten en realisaties ?

Het netwerk

De KSZ heeft een elektronisch netwerk ontwikkeld waardoor de verschillende instellingen van sociale zekerheid met elkaar worden verbonden.  De via het netwerk uitgewisselde informatie wordt niet in een enkele gegevensbank gecentraliseerd.  Deze informatie wordt door de verschillende authentieke bronnen ingezameld en goedgekeurd en vervolgens opgeslagen en beheerd in hun gedecentraliseerde gegevensbanken.

Het netwerk verbindt ongeveer 3000 instellingen die zijn belast met de sociale bescherming. De KSZ werkt verder aan de uitbreiding van het netwerk tot onder meer de overheidsdiensten en overheidsinstellingen van de deelstaten.

Dit gedecentraliseerde samenwerkingsmodel voor het beheer van de informatie dat door de sector van de sociale zekerheid is goedgekeurd, werd ook elders toegepast, onder meer met de oprichting van het eHealth-platform in de sector van de gezondheidszorg.

De uitwisseling van elektronische attesten

In totaal werden in 2022 via het netwerk meer dan 1,9 miljard berichten uitgewisseld tussen de actoren in de sociale sector.  Deze berichten vervangen een even groot aantal papieren attesten en de doorlooptijd ervan bedraagt slechts enkele seconden. Na analyse en optimalisering van de processen werden ongeveer 120 webservices en meer dan 220 verschillende soorten gestructureerde elektronische berichten uitgewerkt voor deze uitwisselingen.

De unieke identificatie van burger en onderneming

Om de uitwisseling van informatie betreffende burgers en ondernemingen vlotter te laten verlopen, geldt als regel het gebruik van unieke identificatienummers die voor de hele sociale sector geldig zijn. Voor de burgers is dit het identificatienummer van de sociale zekerheid (INSZ). De burgers kennen dat nummer omdat het vermeld staat op de elektronische identiteitsbewijzen en op de isi+-kaart. Voor de ondernemingen gaat het om het uniek ondernemingsnummer dat door de Kruispuntbank Ondernemingen (KBO) wordt uitgereikt.

De automatisering van de 'sociale' rechten

Talrijke instanties buiten het netwerk van de sociale zekerheid kennen specifieke voordelen toe aan personen met een specifiek statuut inzake sociale zekerheid. Het gaat om specifieke, aanvullende rechten ten opzichte van de rechten verbonden met het socialezekerheidsstatuut (zoals het recht op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering). Deze bijkomende rechten worden bijvoorbeeld toegekend in de vorm van belastingverminderingen of -vrijstellingen, specifieke tarieven bij openbare vervoersmaatschappijen, bij gas-, elektriciteits- en telefoonmaatschappijen voor bepaalde categorieën van gepensioneerden of personen met een handicap.

Deze aanvullende rechten worden zoveel mogelijk automatisch toegekend zonder dat de rechthebbenden daarom moeten verzoeken.

Ondersteuning van het onderzoek en het sociaal beleid

Het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming (DWH) werd in 2001 opgericht om op een doeltreffende manier tegemoet te komen aan de aanvragen van de overheidsdiensten en onderzoekscentra voor het krijgen van gegevens die nuttig zijn voor de kennis, de conceptie en het beheer van de sociale zekerheid. Oorspronkelijk is het DWH opgebouwd op basis van gegevens afkomstig van de instellingen van sociale zekerheid, het rijksregister, de KSZ-registers en aangevuld met zelfgedefinieerde begrippen. Na verloop van tijd is het aantal instanties die gegevens leveren toegenomen. De gegevens uit het DWH worden samengevoegd, gecodeerd en anoniem gemaakt. De gegevens worden pas beschikbaar gesteld na onderzoek van het aanvraagdossier en goedkeuring door het Informatieveiligheidscomité.

Daarnaast maakt het DWH veel gevraagde basisstatistieken op en verspreidt die automatisch. Op de site van het DWH kunnen deze statistieken ook aan de hand van 5 webtoepassingen worden geraadpleegd.

De KSZ heeft een neutrale rol ten aanzien van het DWH. Dit betekent concreet dat de KSZ deze gegevens niet inhoudelijk verwerkt. De KSZ is ook niet betrokken bij de analyse of interpretatie van de onderzoeken op basis van de gegevens uit het DWH.

Het e-governement van de sociale zekerheid

Een beleid van administratieve vereenvoudiging van de verplichtingen van de werkgevers ten aanzien van de instellingen van sociale zekerheid, dat is het doel van de invoering van het e-governement van de sociale zekerheid.

Dit project kwam tot stand onder de leiding van de RSZ en de KSZ in samenwerking met de instellingen van sociale zekerheid en de sociale partners.

E-government in de sociale zekerheid is gebaseerd op de vaststelling dat de bedrijven in het kader van de sociale zekerheid herhaaldelijk verzocht worden om gegevens mee te delen aan verschillende instellingen van sociale zekerheid, waarbij het dan vaak gaat om identieke gegevens.  Daarbij komt nog dat alle instellingen van sociale zekerheid beschikken over een aantal aangifte- en inlichtingenformulieren die slechts ingevuld kunnen worden aan de hand van lijvige instructies.  Kortom, telkens wordt de werkgever verzocht gegevens in te vullen met betrekking tot de sociaal verzekerden die hij al eerder meegedeeld heeft onder een andere vorm, hetzij in de driemaandelijkse aangifte, hetzij in een ander specifiek aangifteformulier.

Het e-governmentproject van de sociale zekerheid voorziet in de invoering van een elektronische gegevensuitwisseling tussen de werkgevers en de instellingen van sociale zekerheid.  Dit project beoogt een rationalisering van de informatie-inzameling (in principe eenmalige inzameling bij de werkgever), een uniformisering van de instructies en een vermindering van het aantal formulieren.

Het e-government in de sociale zekerheid omvat drie grote luiken :

  • de veralgemening van de elektronische aangifte van tewerkstelling (DIMONA)
  • de veralgemening van een elektronische en multifunctionele aangifte aan de RSZ (DmfA)
  • de vereenvoudiging en informatisering van de aangifte van sociale risico's (DRS)

Het portaal van de sociale zekerheid

Het portaal is het toegangspunt tot alle online informatie en diensten met betrekking tot de sociale zekerheid. Het is bestemd voor de burgers, de ondernemingen, de werkgevers, de zelfstandigen, de ambtenaren, de professionals van de sociale zekerheid, enz.

Het portaal biedt een overzicht van de doeleinden van elke online dienst en van het vereiste veiligheidsniveau om toegang te krijgen tot de toepassing.  De KSZ is de drijvende kracht van de ontwikkeling ervan en coördineert het informatieve luik.

U kan het portaal van de sociale zekerheid raadplegen op het volgende adres: http://www.sociale-zekerheid.be.